ОБЩИ УСЛОВИЯ на онлайн магазин diamond-sweets.com

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ИК ДЪГА ООД, с ЕИК 121404253 с адрес на регистрация гр. София, ул. Царибродска 70, наричани по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия diamond-sweets.com, наричана по-долу „diamond-sweets.com”.

ІІ. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Чл. 2. (1) Данни за  Доставчика:

 1. Наименование на Доставчика: ИК ДЪГА ООД
 2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. Царибродска 70
 3. Данни за кореспонденция: България, гр. София, ул. Царибродска 70; e-mail: office@diamond-sweets.com;
 4. Вписване в публични регистри: ЕИК 121404253
 5. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 121404253

(2) Надзорни органи:

 1. Комисия за защита на личните данни
  Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
  тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
  е-mail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg
  2.Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ №4А, ет. 3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ДЕФИНИЦИИ

 1. Доставчик – ИК ДЪГА ООД, наричани по-долу „Доставчик“
 2. Позлвател – всяко физическо лице над 18 г., юридическо лице или друго правно образувание, което получава достъп до Съдържанието в платформата diamond-sweets.com и което е заявило създаването и използването на Акаунт.
 3. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса www.diamond-sweets.com
 4. Платформа – Сайта www.diamond-sweets.com
 5. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Ползвателя да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Ползвателя и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.). Ползвателят е отговорен и обезпечава цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална.
 6. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Ползвателя да създаде свои списъци от Стоки и Услуги, към които проявява интерес
 7. Количка – секция в Акаунта, която позволява на Ползвателя да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап;
 8. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Ползвателя, чрез който Ползвателя заявява на Доставчика през Платформата намерението си за купуване на Стоки от Платформата diamond-sweets.com.
 9. Стока(-и) / Услуга(и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Платформата diamond-sweets.com, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Доставчика в резултат на сключен Договор.
 10. 10. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Доставчика и Ползвателя за покупко-продажба на Стоки през Платформата diamond-sweets.com, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

 

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Diamond-sweets.com e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет https://www.diamond-sweets.com, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното: 1. Да извършат регистрация и създаване на акаунт за преглеждане на електронния магазин на Доставчика; 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка; 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в платформата diamond-sweets.com; 4. Да извършват плащания във връзка със сключените договори чрез платформата diamond-sweets.com, като използват дебитни и кредитни карти, както и банков превод; 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата diamond-sweets.com; 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата www.diamond-sweets.com чрез интерфейса на страницата на diamond-sweets.com, достъпна в Интернет; 7. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата diamond-sweets.com организира доставянето на стоките чрез куриерска фирма и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата diamond-sweets.com договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://www.diamond-sweets.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата. (2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата diamond-sweets.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в платформата diamond-sweets.com

 Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата diamond-sweets.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. (2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

V. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА DIAMOND-SWEETS.COM

Чл. 7. (1) За да използва diamond-sweets.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата diamond-sweets.com, съобразно посочената в него процедура. (3) След попълване на данните си за регистрация Ползвателят потвърждава желанието си да създаде акаунт със своите данни, като натиска бутона „Регистриране“. (4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на електронно писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения. (5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна на обстоятелствата своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си.

VI. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват интерфейса на страницата на Доставчика в платформата diamond-sweets.com, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата diamond-sweets.com по следната процедура:1. Извършване на регистрация в платформата diamond-sweets.com и предоставяне на необходимите данни;2. Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата diamond-sweets.com  чрез идентифициране с потребителско име и парола 3. Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата diamond-sweets.com стоки и услуги и добавянето им към списък със стоки и услуги за покупка;4. Предоставяне на данни за извършване на доставката: две имена, имейл, телефонен номер на лице за контакт и адрес за доставка 5. Избор на метод за плащане на цената на избраните стоки и услуги; 6. Декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва; 7..Потвърждаване и заплащане на поръчката;

VII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1)  Ползвателят заплаща цената на договора за покупко продажба чрез дебитна или кредитна карта или с банков превод към момента на заявяване на поръчката през платформата diamond-sweets.com. Доставчикът и Ползвателите сключват договор за покупко-продажба, който влиза в сила от момента на потвърждение на поръчката от страна на Доставчика и след като последният е получил плащането от Ползвателя на заявените стоки и услуги. 2) Доставчикът организира изработването на поръчаните стоки и услуги в упоменатия срок за изработка. 3) Доставчикът организира изпращането на поръчаните стоки и услуги до посочения от Ползвателя адрес чрез куриерска фирма. 4) Доставчикът има право по своя преценка да откаже изпълнението на поръчка на Ползвател, за което Доставчикът уведомява в подходящ срок Ползвателя, без да е задължен да посочва причина за отказа. 5) Времето за изработка преди и по време на празници (включително, но не само Коледа, Свети Валентин , 8 Март и други ) се удължава съобразно предвиденото в платформата.

VIII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Легалната дефиниция, дадена в Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, гласи, че „Потребител” е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност. Определението дадено за целите на ЗЗП не ограничава кръга на лицата, т.е. потребители могат да бъдат както физически, така и юридически лица.

Чл. 12. Правилата на настоящия раздел VIII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в diamond-sweets.com, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 13. (1) Основните характеристики на стоките и услугите, предлагани от Доставчика в платформата diamond-sweets.com са определени в профила на всяка стока и услуга в платформата 2) Цената на стоките и услугите с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока и услуга в платформата diamond-sweets.com.(3) Всеки продукт на промоция е обозначен със специален знак. Продължителността на промоциите се определя от Доставчика за всяка отделна промоция, като започва от деня, посочен в съобщението за намаление на цените и важи до посочената в него дата или до изчерпване на количествата. 4) Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата diamond-sweets.com и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките и услугите за сключване на договора за покупко-продажба. (5) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителя посредством механизмите в платформата diamond-sweets.com. (6) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата diamond-sweets.com преди сключването на договора за покупко-продажба.(7) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата diamond-sweets.com или електронна поща.

Чл. 14. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът в платформата diamond-sweets.com има право да приема авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.(2) Потребителят заплаща цената на поръчаните стоки и услуги и тяхната доставка чрез дебитна карта, кредитна карта или банков превод като последна стъпка за финализиране на поръчката чрез платформата diamond-sweets.com 3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 10 000 лв., плащането се извършва само чрез банков превод по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 15. (1) По отношение на стоки, които не са потребими и попадат в приложното поле на Закона за защита на потребителите в частта договори от разстояние, Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика. (2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи: 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето; 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени; 5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката; (3) В този смисъл Потребителите не могат да се откажат и да върнат поръчани букети със свежи цветя, както и аранжирани в подаръчна кутия бонбони и други хранителни продукти.

Чл. 16. (1) За упражняване правото на отказ Доставчикът предоставя на Потребителя възможност да попълни и да изпрати на електронната поща office@diamond-sweets.com стандартния формуляр за упражняване право на отказ при онлайн покупки, който се намира в Приложение 1 към  Общите условия. (2) Когато Потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние, Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. (3) При упражняване правото на отказ от договора от разстояние Потребителят заплаща преките разходи за връщането на стоките. (4) Доставчикът има право да отложи възстановяването на платената от Ползвателя сума до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. (5) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по ал. 2, без да уведоми Доставчика за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване правото си на отказ от договора. (6) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Доставчикът възстановява сумата, получена от Потребителя, не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

Чл. 17. В случай на сключване на договор за продажба на стоки, които съдържат алкохол и при поръчка на спиртни напитки, Потребителят изрично декларира, че е навършил 18 години.

IX. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриерска фирма до посочен от Ползвателя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Ползвателя. (2) Преди изпращане на поръчаната стока, Доставчикът има право да се свърже с  Ползвателя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката. (3) Доставчикът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Ползвателят е посочил неверни или непълни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон. (4) Всички направени поръчки чрез платформата diamond-sweets.com се изпращат в рамките на 2 работни дни след получаване на плащането при експресна поръчка или в рамките на 3-4 работни дни при обикновена поръчка. Ако Ползвателя  желае поръчката му да пристигне на точно определена дата, той изпраща запитване на електронната поща office@diamond-sweets.com преди заявяване и плащане на поръчката чрез платформата.

Чл. 19. Поради факта, че доставката на стоките се извършва от куриерска фирма, Доставчикът не носи отговорност в случай на забавяне на доставката по вина на куриерската фирма след като поръчаните стоки вече са били предадени на същата.

Чл. 20.  (1) Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Доставчика към Ползвателя при предаването на стоките от страна на куриерската фирма към Ползвателя. Потвърждение за получаване на стоките ще се удостоверява с подписа на Ползвателя на транспортния документ, предоставен от куриера. (2) Ползвателят е длъжен да прегледа стоката  в момента на доставката ѝ в присъствието на куриер и да уведоми своевременно куриера и Доставчика при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Ползвателят не стори това, се приема, че стоката е одобрена като съответстваща на изискванията и е приета без възражения.

Чл. 21. (1) При невъзможност или затруднение за връчване на пратката лично на Ползвателя, пратките се връчват както следва:
а) за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката;
б) за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката.

(3) При невъзможност да се установи контакт с Ползвателя, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля.

Чл. 22. (1) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната куриерска фирма, извършваща доставката, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира Ползвателят. (2) Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Ползвателя. Ползвателят не може да предяви иск за възстановяване на цената на поръчаната стока, ако е отказал да плати импортните такси, за да получи пратката.

Чл. 23. Доставчикът си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на актуалните методи на доставка и плащане на платформата diamond-sweets.com без друго известие.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 24. (1) Дocтaвчиĸът пpeдпpиeмa мepĸи зa зaщитa нa личнитe дaнни нa Πoлзвaтeля cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) и Зaĸoнa зa зaщитa нa личнитe дaнни. Дocтaвчиĸът oбpaбoтвa личнитe дaнни нa Πoлзвaтeлитe нa ocнoвaниe чл. 6, aл. 1, б. „б“ oт GDРR – oбpaбoтвaнeтo e нeoбxoдимo зa изпълнeниe нa дoгoвop, пo ĸoйтo cyбeĸтът e cтpaнa или на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от GDPR – на основание изрично предоставена от Ползвателя съгласие.(2) Дocтaвчиĸът e пyблиĸyвaл инфopмaциятa oтнocнo личнитe дaнни, ĸoитo oбpaбoтвa и цeлитe, зa ĸoитo тe ce oбpaбoтвaт, ĸaĸтo и цялaтa изиcĸyeмa инфopмaция cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) в Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.(3) От съображения за сигурност за личните данни на Ползвателите, Доставчикът в платформата diamond-sweets.com ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.(4) Доставчикът в платформата diamond-sweets.com има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.(5) Дocтaвчиĸът oбpaбoтвa лични дaнни нa Πoлзвaтeля зa цeлитe нa диpeĸтния мapĸeтинг eдинcтвeнo пpи нeгoвo изpичнo cъглacиe, ĸoeтo тoй мoжe дa oттeгли пo вcяĸo вpeмe.(6) Πoлзвaтeлят ce cъглacявa, чe Дocтaвчиĸът мoжe дa мy изпpaщa имeйли и eлeĸтpoнни cъoбщeния oтнocнo пpeдocтaвянeтo нa ycлyгaтa, пoдoбpявaнe нa фyнĸциoнaлнocтитe, пpoмoциoнaлни cъoбщeния зa ĸoнĸpeтния Πoлзвaтeл и дpyги, cвъpзaни c изпълнeниeтo нa дoгoвopa.

Чл. 25. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата diamond-sweets.com има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата diamond-sweets.com има право да приложи процедура за изгубени или забравени имена и пароли, достъпна на адрес: https://www.diamond-sweets.com / > вход > изгубена парола.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 26. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата diamond-sweets.com, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.(2) Доставчикът в платформата diamond-sweets.com и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:1. след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата diamond-sweets.com и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или 2. след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата diamond-sweets.com и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля; или 3. с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата diamond-sweets.com (3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата diamond-sweets.com, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 27. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://www.diamond-sweets.com/terms-and-conditions/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 28. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата diamond-sweets.com се прекратяват в следните случаи: 1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид; 3. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; 4. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи; 5. в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата diamond-sweets.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба, остават в сила и подлежат на изпълнение.

Чл. 29. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата diamond-sweets.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 30. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика в платформата diamond-sweets.com при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството Потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 31. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, които препятстват обективно изпълнението на договора.

Чл. 32. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или неизползване на  платформата diamond-sweets.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила или други обективни обстоятелства, върху които Доставчикът няма контрол.(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата diamond-sweets.com.

Чл. 33. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и произтичаща от това загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 34. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата diamond-sweets.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 35. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата www.diamond-sweets.com и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 36. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 37. (1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.(2) Ползвателят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 38. Чл. 38. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.04.2021г.
Общите условия са последно изменени на 01.04.2021г.

 

Приложение № 1

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ………………………

/името на търговеца/

……………………………………………………………………..

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………………….

Стоката е получена на …………………. /посочва се датата на получаване от потребителя/

………………………………………………………………………../Име на потребителя/

Гр./с……………………………………………………………. /Адрес на потребителя/

 

……………….                                                                             …………………………….

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/

 

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

 • сключване на договора – при договор за услуги;
 • приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка.